Regler

SPESIELLE REGLER FOR PASVIK TRAIL.

Reglene er sist revidert oktober 2019, og godkjent styret 15.12.19.

Pasvik Trail (PT) følger Norges hundekjørerforbunds (NHF) langdistansereglement samt spesielle regler for PT.

PT skal være åpent for alle hundekjørere.

 • Åpen klasse skal ha minimum 9 hunder ved start, og 6 hunder ved innkomst. PT har i utgangspunktet ingen øvre grense, men PT komiteen kan utfra gitte forutsetninger som føre eller løypeforhold begrense klassen til ett forsvarlig antall hunder
 • 8 – spann klassen skal ha minimum 6 hunder ved start og 5 ved innkomst.
 • De startende skal være tilsluttet en klubb som er registrert i NHF eller IFSS og betalt lisens for inneværende år.
 • Engangslisens kan løses på PT. Utenlandske kjørere MÅ fremvise reiseforsikring

PÅMELDING: PÅMELDINGSAVGIFT OG STARTAVGIFT

Startavgift totalt: 4000NOK

Registreringsavgift på 1000NOK betales inn ved påmelding.

Siste frist for påmelding er: 31.03.2023
Betalingsfrist for startavgiften er 31.03.2023
Betales til konto: 4930.14.64656

Dersom løpet må avlyses grunnet koronaviruset eller andre uforutsette grunner vil ikke registreringsavgiften på 1000NOK tilbakebetales.

IBAN number: NO9849301464656
SWIFT: SNOWNO22

HUNDER:

Alle hunder som er med i PT skal være chipmerket og ha gyldig vaksinasjonskort som samsvarer med chipnummer. (veiledning på NHF sine hjemmesider)

DYREVELFERD OG HELSE:

 • Løpet skal gjennomføres med et særlig fokus på hundenes velferd og helse. Arrangør og deltaker har begge ett gjensidig ansvar for løpets hunder.
 • Deltaker er til enhver tid ansvarlig for å stelle, fore og ivareta sine hunders velferd og helse etter hundenes behov. Egne og andre hunder skal behandles med respekt og vennlighet. Deltakere skal kjøre og disponere løpet sitt ut fra eget spann sin kondisjon, fysiske og helsemessige forutsetninger og status. Viktig og ta hensyn til hvordan vær og føre påvirker hundene underveis i løpet.
 • Hunder som faller om og kaster seg skal aldri fortsette i spannet, men skal bringes i sleden til neste sjekkpunkt og tas ut av løpet.
 • Hunder som er/ har vært overopphetet skal aldri fortsette i spannet, men skal bringes i sleden til neste sjekkpunkt.
 • Hunder som blir skadet, eller av andre helsemessige og/ eller kondisjonsmessige tilstander ikke egner seg til å fortsette løpet, skal fraktes i sleden til neste sjekkpunkt for vurdering av PT veterinær. Blir hunden vurdert av veterinær til ikke å kunne delta videre SKAL den tas ut av løpet.
 • Hunder som halter skal fraktes i sleden, det er IKKE tillat med halte hunder inn/ ut av sjekkpunkt eller over målstreken.
 • En hund som er i sleden når kjører ankommer sjekkpunktet er ikke tatt ut av løpet med mindre hundekjører ønsker det.
 • Det er ikke tillatt og ha hund i sleden ved utkjøring.
 • Hundene Må forlate sjekkpunkt av fri vilje.
 • Hunder som ankommer målgang i sleden bør ligge i sleden fram til bil/hundekasse.
 • Det er obligatorisk veterinærkontroll ved målgang som må være godkjent før deltakeren får godkjent gjennomført løp.
 • Obligatorisk veterinærkontroll skal minimum inneholde sjekk av allmenntilstand, respirasjon- og sirkulasjonssystem, fordøyelsessystem, væskebalanse og hold (BCS).
 • Hundene i spannet skal ved målgang være friske og skadefrie.
 • Brudd på noen av disse reglene kan medføre til diskvalifisering.
 • Løpsveterinær vil være tilgjengelig på begge sjekkpunktene, og gi den samme servicen til alle hunder som deltar i PT.

DØD HUND:

 • Hvis en hund dør under løpet i sporet mellom sjekkpunktene, så SKAL den fraktes til det neste sjekkpunkt eller til det sist passerte sjekkpunktet. Hunden skal være tildekket i sleden og ved ankomst til sjekkpunktet. Kjører skal rett er ankomst til sjekkpunkt varsle rennledelsen ved TD, rennleder og veterinær- Kjøreren kan kun fortsette videre etter tillatelse gitt av rennledelsen. Kjøreren kan diskvalifiseres fra videre deltakelse hvis det utfra undersøkelser viser seg at kjøreren har gjort seg skyldig i mishandlingen av hunden eller på en annen måte forårsaket hundens død. Kjøreren kan også diskvalifiseres hvis han /hun på ett tidligere sjekkpunkt har fått skriftlig beskjed om å sette igjen hunden, hvis ikke da døden skyldes helt andre årsaker. Kjøreren kan også diskes hvis døden skyldes uttørking eller overoppheting. Mål regnes også som stasjon i denne sammenhengen. Hvis det kreves obduksjon skal denne ikke belastes økonomisk av hundekjøreren.

SELETØY OG TREKKLINER:

 • Det skal være wire i hovedline/midtline som skal være polstret.
 • Alle hundene skal være festet med bakline og nakkeline.
 • Det er ikke påkrevd med nakkeline på lederhundene.

SLEDEN:

 • Sleden som skal benyttes under løpet MÅ ha godkjent lufteluke.
 • Det er anledning og bytte tom slede mot tom slede på begge sjekkpunkt.

START:

 • PT praktisere åpent startvindu for alle klasser. Det vill si at hver klasse får 2 minutter pr startende + 15 minutter i sitt startvindu. Den som starter etter klassens startvindu er lukket, får den overtiden som er brukt + 3 minutter i straffetillegg.
 • Åpen klasse starter først, så sendes 8 spann ut og evt andre klasser fortløpende.

Det er lov å endre klasse helt frem til start.

REKLAME:

 • Deltakerne kan bli pålagt å bære reklame på seg selv og / eller på sleden og/eller hundene etter retningslinjer fra PT.

LØYPA:

 • Løypen går i grenseland med både Russland og Finland, og reinbeite distrikter. Kjører med løs hund får derfor ikke fortsette løpet før hunden er innhentet.
 • Spannet skal aldri forlates uten at det er forsvarlig forsikret.
 • Hvis du mister hund ved grensen til Russland (Pasvik elven) MÅ du kontakte rennledelsen med engang
 • Det er ikke tillat å følge offentlig vei på andre strekninger enn det arrangør har bestemt.
 • All form for forsøpling er forbudt langs løypa og kan medføre til diskvalifisering av deltaker. Herunder inngår også hundesokker og hundefor.

SJEKKPUNKT:

 • Deltaker skal personlig sjekke inn og ut av sjekkpunktene Neiden og Vaggetem.
 • Både sjekkpunkt Neiden og Vaggetem er depotstasjoner.
 • Tidsfrist for å forlate Vaggetem er 24.00 natt til lørdag.
 • Rydding av sjekkpunkter: Handlere/kjørere har ansvar for at all halm skal rakes vekk på begge sjekkpunktene. Arrangør legger ut tilgang på river og søppelposer til dette. Alt utstyr og søppel som tilhører teamene skal fjernes fra liggeplass/sjekkpunkt.

HUNDEHVILE:

 • Hundene skal hvile på høy eller halm. Det er ikke tillatt å ta med høy eller halm ut i løypa. Kjører kan medbringe liggeunderlag på sleden fra start, dette kan brukes i løypa og på sjekkpunkt.
 • Det er ikke tillatt å la hunder hvile på hundekasse/bil på sjekkpunktene.
 • Hunder skal hvile på forsvarlig nakkelinewire.
 • Spannet skal være tilstrekkelig sikret foran lederhundene ved bruk av et velfungerende frontanker.

DEPOTSEKKER:

 • Depotsekker kan fraktes med handlerbil og kan kun inneholde følgende: HUNDEFOR, FRONTANKER, DEKKEN, PLEDD, POTESOKKER, POTESALVE, VARMEKREM, FORSKÅLER,  ØSE, BATTERIER, HÅNDLEDDSVARMERE, SLEDEBELEGG, SØPPELSEKK OG BRENNSTOFF
 • Sekken SKAL merkes med kjørers navn og settes på anvist plass. Alt som leveres kan kontrolleres av TD, Rennleder eller sjekkpunktansvarlig.
 • Utenforstående SKAL IKKE ha annen befatning med depot enn å plassere/hente utstyr/depotsekk ved anvist plass.
 • Det er ikke tillat for handler å gi kjører depotsekk ved innkomst til sjekkpunkt.

OBLIGATORISK HVILETID:

 • Det er 10 timer obligatorisk hviletidspott i Pasvik Trail, som skal tas ut på kontrollstasjonene Neiden og Vaggetem.
 • Hviletidspotten skal tas ut i hele minutter.
 • Kjører skal personlig signere inn/ut fra sjekkpunkt for å fullføre obligatorisk hviletid.
 • Startdifferansen blir utlignet på siste sjekkpunkt før mål.

HJELP/ ASSISTANSE:

 • På sjekkpunktene er det IKKE lov å motta annen hjelp til spannet enn nødvendig hjelp til styring og bremsing, med mindre annet blir bestemt av rennledelsen eller sjekkpunktansvarlig.

MÅLSTREKNING:

 • Målstrekning er merket.
 • Distansen på målstrekningen blir opplyst på kjørermøtet.

OBLIGATORISK UTSTYR:

 • En deltaker skal alltid ha obligatorisk utsyr i sleden- Dette kan bli sjekket ved start,  mål og på sjekkpunktene.
 • Obligatorisk utstyr som er tapt eller ødelagt kan suppleres/erstattes fra depotsekk/utenforstående. Dette må legges frem for rennledelsen for godkjenning av bytte.
 • Mangler obligatorisk utstyr kan kjører diskes fra løpet.
 • Det er kjørers ansvar å ha alt utstyr fra start til mål i sleden.

UTSTYR:

 • GPS med kart over området, ekstra batterier og løypetraseen lastet inn på enheten.
 • SNESPADE
 • VINTERSOVEPOSE SOM VEIER MINST 2 KILO OG TÅLE -30 GRADER CELCIUS
 • ISOLERT VINDSEKK SOM VEIER MINIMUM 1200 GRAM, ELLER VANLIG VINDSEKK OG TELT
 • OPERATIV VANNKOKER MED BEHOLDER TIL Å VARME MINIMUM 0,5 LITER VANN PR HUND I SPANNET OG TILSTREKKELIG RØDSPRIT FOR OG VARME NOK VANN TIL ANTALL HUNDER DU HAR I SPANNET
 • SØPPELSEKK
 • EKSTRA BEKLEDNING. (UNDERTØY, SOKKER, BUKSE, JAKKE OG FOTTØY. UNDERTØYET SKAL VÆRE AV DEN LANGE TYPEN OG YTTERTØYET ANBEFALES AT DET ER VINDTETT OG FOTTØY SOM HOLDER VARMEN)
 • FØRSTEHJELPSUTSTYR
 • STORKNIV ELLER ØKS
 • HODELYKT OG BATTERIER
 • 4 SOKKER PR. HUND ( I SLEDEN ELLER PÅ HUND)
 • FYRSTIKKER
 • LYSSTAV ELLER SIGNALPENN. SKAL BÆRES I LOMME PÅ KROPPEN.
 • NØDPROVIANT TIL KJØRER FOR MINST 24 TIMER (0,5kg)
 • WIRE ELLER KJETTING FOR HUND SOM SKAL TAS UT AV LØPET. SKAL VÆRE MINIMUM 40 CM LANG. BAKLINER MED WIRER GODKJENNES TIL DETTE DET SKAL VÆRE NOK SLYNGER TIL DET ANTALL HUNDER DU KAN TA UT AV LØPET.
 • 0,5 KG NØDFOR PR HUND. DETTE SKAL KONTROLLVEIES OG FORSEGLES AV ARRANGØR FØR START. UNDER NORMALE OMSTENDIGHETER BRINGES UBRUKT TIL MÅL.

EVENTUELLE PROTESTER LEVERES TD SKRIFTLIG SENEST 60 MINUTTER ETTER AT SISTE SPANN HAR KOMMET I MÅL. GEBYR PÅ 200,- LEVERES MED PROTESTEN.